محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که با کسی آشتی کرد ، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتی ، کسی را به فساد دین خواند ، دلیل که وی را به صلاح و خیر راه دین خواند . اگر بیند ه درخشم کسی را به صلاح دین می خواند ، دلیل که وی را به فساد و راه شر خواند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

آشتی در خواب ، دلیل کند بر سه وجه است .

اول : بر درازی عمر ،

دوم : بر قوت و نیرومندی

سوم : بر سیرت و اعتقاد پسندیده .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است . آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می خواهید و کینه ای از او به دل دارید ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده اید خوب است و این را می گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می توانید برای یکدیگر مفید و موثر واقع شوید . اگر در خواب با کسی که اصلا او را نمی شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می کند . امام جعفر صادق علیه السلام نیز آشتی کردن در خواب را درازی عمر می دانسته اند .

لیلا برایت می‌گوید :

آشتی کردن با کسی به معنی این است که شما رقیبی بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش در سر راه خود دارید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در زندگی و آینده‌ی خود ، کاری او را بسیار ناامید خواهد کرد . اگر تاجری چنین خوابی را ببیند ، علامت آن است که اجناس او به قیمت بسیار بالاتری به فروش می‌روند .

آنلی بیتون می‌گوید :

خواب آشتی کردن نشانة محیطی صمیمی و گفتگوهای دوستانه است .

اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که اجناس او بهای بیشتر پیدا خواهد کرد و اگر جوانان خواب آشتی ببینند ، نشانة وصال و نزدیکی است .

2ـ اگر خواب ببینید کسی بی توجه به خودخواهی شما طرح آشتی می ریزد ، نشانة آن است که در اثر بی توجهی به وظایف خود نزد دوستان شرمنده و سرافکنده اید .

3ـ اگر زنی چنین خوابی ببیند ، دلالت بر آن دارد که در آینده از امری نومید خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید