لیلا برایت می‌گوید :

دیدن آشغال در خواب ، علامت این است که زندگی شما به طور شگفت‌انگیزی ، نامطلوب اداره می‌شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آشغال و زباله در خواب ، نشانة ادارة نامطلوب امور زندگی است .

اگر در خواب آشغال دیدید ، به موفقیت بزرگی دست پیدا می‌کنید . اگر دیدید در آشغال به دنبال چیزی می‌گردید ولی پیدا نمی‌کنید ، دلیل آن بود که به خاطر بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری دچار مشکل بزرگی می‌شوید . اگر دیدید که در آشغال پولی پیدا کرده‌اید ، نشانه‌ی آن است که دزدها کیف پولتان را از شما می‌دزدند . اگر در خواب ببینید که در آشغال افتاده‌اید ، نشانه‌ی آن است که در زندگی موقعیت‌های ناخوشایندی شما را احاطه خواهند کرد . دیدن آشغال ( تفاله ) در خواب ، به معنی زیاد شدن اموال و دارایی شما است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید