لوک اویتنهاو می گوید :

آشپزی : میهمانی شاد

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید گوشت می پزید ، علامت آن است که وظیفه ای دوست داشتنی به شما واگذار خواهد شد و دوستان بزودی به دیدار شما خواهند آمد .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن آشپز در خواب ، علامت داشتن اوقات خوش است . اگر دیدید که آشپزی را اخراج می‌کنید ، بیانگر آن است که دزدها اموال شما را خواهند ربود . اگر خودتان آشپز بودید ، بدانید که لحظات بسیار خوب را پیش‌رو خواهید داشت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید