لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن آن : عاشق شدن

درست کردن آن : عروسی

آشیانه خالی : ضرر؛ غیبت طولانی

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن یک آشیانه خالی ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده‌ی شما محفل خانواده را ترک و شما را دچار نگرانی می‌سازد .

اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید ، بیانگر آن است که باید خود را برای پایه‌ریزی یک زندگی جدید آماده کنید .

دیدن لانه حیوانات وحشی ، نشانه‌ی آن است که شما در زندگی با افراد بسیار بد و سودجویی در ارتباط هستید .

اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد .

هانس کورت می‌گوید :

اگر زنی خواب آشیانه را ببیند ، علامت آن است که منزل خود را تغییر خواهد داد . اگر دیدید که آشیانه‌ای خالی و پر از تخم‌های شکسته‌ی پرندگان است ، در زندگی و آینده خود دچار ناامیدی‌های بسیاری می‌شوید . اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانة آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد . و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن آشیانة پرندگان در خواب ، نشانة آن است که به کاری سودآور علاقمند خواهید شد .

اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد .

2ـ دیدن آشیانة خالی در خواب ، نشانة آن است که از جدایی با دوستی غمگین خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانة آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد . و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت .

4ـ دیدن دیدن آشیانه ای مملو از تخمهای شکستة پرندگان ، نشانةآن است که در زندگی به شکست و نومیدی دچار خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید