آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانة دست یافتن به لذت موردنظر است .

2ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستان ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند .

3ـ اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانة آن است که نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شکل دلخواه تغییر خواهد داد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید