اچ میلر می‌گوید :

دیدن آلبوم عکس در خواب ، بیانگر این است که شما بسیار خوشبخت خواهید شد و دوستان بسیار صمیمی پیدا خواهید کرد .

اگر زن جوانی در خواب مشغول تماشای آلبوم عکس باشد ، نشانه‌ی آن است که به زودی همسر و همدمی را که دلخواه او است به دست می‌آورد . آمرزش

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن آلبوم عکس در خواب ، نشانة خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است .

2ـ اگر زنی جوان خواب ببیند ، مشغول تماشای عکسهای آلبوم است ، نشانة آن است که به زودی همسری دلخواه خواهد یافت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید