آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن آلومینیم در خواب ، دلالت بر آن دارد که به همین زندگی خود قناعت می کنید .

2ـ اگر زنی در خواب زیور آلات و یا ظروف آلومینیمی کدر ببیند ، نشانة آن است که زیانی خواهد دید و اندوهی غیر قابل پیشبینی بر او چنگ خواهد انداخت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید