محمد بن سیرین گوید :

دیدن آماس درخواب ، مال بود . اگر بیند که بر تن او آماس پدید آمده بود ، دلیل کند که به قدر آن او را مالی حاصل گردد ، خاصه چون که در آن آماس ریم بیند ، که بسیار بود

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که بر تن او آماس بود ، چنانکه او را رنج نماید ، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد . اگر آماس چنان نباشد که بدو رنج نماید ، دلیل بر مال حرام کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن آماس بر تن ، پنج وجه بود .

اول : مالش زیاد گردد .

دوم : زنی با منفعت خواهد .

سوم : پسری برایش خواهد آمد .

چهارم : حاجتش روا گردد .

پنجم : ایمن گردد از غمها .

اگر همه تن خود راآماس بیند ، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل گردد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید