درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آنارشیست : کار جدیدی را شروع می کنید و با افراد جدیدی آشنا خواهید شد .

تعداد زیادی آنارشیست : در امور مالی بسیار محتاط باشید .

یک آنارشیست کشته شده : زندگی شما طولانی و شرافتمندانه خواهد گذشت .

شما یک آنارشیست هستید : آزادیتان را از دست خواهید داد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید