لوک اویتنهاو می گوید :

آناناس : دعوت شدن به یک ضیافت و یا یک سفره

لیلا برایت می‌گوید :

اگر دیدید در حال خریدن آناناس می‌باشید ، بدانید که روزهای شاد و خوشحال‌کننده‌ای در انتظار شما است .

اگر آناناس بخورید ، دلیل بر این بود که در حال دعوت شدن به یک مهمانی بزرگ می‌باشید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن آناناس در خواب ، علامت سعادتمند شدن است .

2ـ اگر خود را در حال چیدن یا خوردن آناناس دیدید ، نشانه‌ی این است که در آینده‌ای نه چندان دور پیروزی درخشانی در انتظار شما می‌باشد .

3ـ اگر خواب ببینید در هنگام مهیا کردن آناناس برای میز غذا پوست زبر آن دستتان را می خراشد ، علامت آن است که پیرامون موضوعی نگران و پریشان خواهید شد که سرانجام برایتان راحتی و موفقیت به ارمغان خواهد آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید