یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آهنگر در خواب ، علامت آن است که در آینده‌ای نزدیک مسؤولیت‌های بسیار بزرگ و سنگینی را بر دوش شما خواهند گذاشت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب کوره آهنگری : عشق شما نا پایدار است .

یک آهنگر در حال کار : ناکامی و مشکلات عشقی

جرقه های یک کوره آهنگری : مشاجره های سخت عشقی

شما آهنگر هستید : به پول احتیاج پیدا می کنید

با یک آهنگر صحبت می کنید : مردم به شما اعتماد ندارند .

یک آهنگر نعل اسب می سازد : موانع بسیاری بر سر راهتان خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید