آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید .

2ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند ، نشانة آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانیهایی بیهوده قرار می گیرد .

3ـ اگر در خواب یکی از دوستان خود را در حال رقص با آهنگی تند ببینید ، علامت آن است که همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد .

4ـ بالرین ها در حال رقص با آهنگی تند در خواب ، نشانة آن است که در زندگی سرگرم کارهای بیهوده می شوید ، و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی گیرید .

5- اگر در خواب دیدید که با آهنگ تندی می‌رقصید ، علامت آن است که در زندگی خود کمتر شادی و خوشحالی برایتان پیش خواهد آمد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خودتان را در حال خواندن آهنگ ببینید ، موقعیتی را که قبل از این در جامعه داشتید ، از دست خواهید داد .

اگر خود را در حال آهنگ سازی ببینید ، دوستان ناباب زیادی دور و بر شما را خواهند گرفت . دیدن آهنگ ساز در خواب ، به معنی عشق دایم و بسیار صادقانه می‌باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید