محمد بن سیرین گوید :

آهن معمول به خواب دیدن ، خادم بود و اگر نه معمول بود چیزی از متاع دنیا بدو رسد ، به قدر آهن

.

و اگر کسی بیند که آهن به وی دادند ، دلیل که از متاع دنیا به قدر آن آهن کسی چیزی بدو بخشد

.

ابراهیم کرمانی گوید :

هر آهن کسی به خواب بیند که آن به سبب صلاح دارد ، از منسوب پادشاه بود

.

و اگر بیند که آهن از سنگ بیرون می آورد ، دلیل کند ه او را سختی پیش آید

.

جابر مغربی گوید :

اگر کسی به خواب بیند که آهنگری می کرد و نه اهل آن کار بد ، دلیل که او را با کسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود ، دلیل است که بر خیر و منفعت و بعضی از معبران گفته اند : آهنگر به تاویل ، پادشاه بزرگ بود و دادگر

.

محمد بن سیرین گوید :

دیدن آهنگر به خواب ، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداخت ، دلیل کند که این کس مردمان غیبت کند و زشتی گوید

.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

هر چیز که از آهن به خواب بیند ، که از سوزن بود ، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود

.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

دیدن آهن قوت ظفر بود

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن آهن در خواب ، به معنی قوت ، مقاومت ، و گاهی مقاومت در مقابل نقشه‌های خودتان است

.

اگر دیدید که آهنگری می‌کنید ، بیانگر آن است که دچار زحمت و دردسر زیادی می‌شوید

.

دیدن آهن گداخته در خواب ، به معنی عشق آتشین است

.

اگر زنجیر آهنی را در خواب خود دیدید ، بدانید آینده‌ی شما بسیار مبهم و تاریک خواهد بود

.

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن آهن در خواب ، علامت پریشانی و اندوه در زندگی است

.

2ـ اگر در خواب احساس کنید زیر سنگینی وزن آهن از پا در می آیید ، علامت آن است که از نظر روحی سرگرمیهایی به دست می آورید ، ولی از نظر مادی زیان خواهید دید

.

3ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای به آهن ضربه می زنید ، نشانة آن است که فردی خودخواه هستید و با این خود خواهی به دیگران آسیب وارد می کنید

.

4ـ اگر در خواب ببینید تولیدکنندة آهن هستید ، نشانة آن است که برای کسب ثروت به کارهایی نادرست دست می رنید

.

5ـ اگر خواب ببینید آهن می فروشید ، نشانة آن است که در زندگی توفیق چندانی نمی یابید و دوستانتان افرادی قابل معاشرت نخواهند بود

.

6ـ دیدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و ناامیدی است

.

7ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن لرزان می شود ، علامت آن است که در می یابید ثروت تنها عامل پیروزی در زندگی نیست

.

8ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن گران می شود ، علامت آن است که در تاریکی آینده روزنی پرامید و نورانی خواهید دید

.

9 ـ دیدن آهن گداخته در خواب ، علامت آن است که اگر به درستی از انرژی خود استفاده نکنید ، شکست خواهید خورد

.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب تکه های آهن : گرفتاری و دردسر در آینده نزدیک

آهن خاکستری : خودتان را بیشتر کنترل کنید

.

آهن سیاه : دوستان شما را فریب میدهند

.

آهن ذوب شده : خوشبختی

آهن گداخته : مشاجره

آهن می خرید : خبرهایی از خارج از کشور به شما می رسد

.

آهن می فروشید : براحتی پول در خواهید آورد

.

آهن می برید : موفقیت شما به تاخیر می افتد

.

روی آهن چکش می زنید : موفقیت در عشق

یک اطوی آهنی : منفعت مالی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید