لیلا برایت می‌گوید :

دیدن این که برای اتفاق غم‌انگیزی از ته دل آه می‌کشید ، علامت آن است که با اندوهی بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما امید خود را از دست نمی‌دهید .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید برای واقعة غم انگیزی آه می کشید ، نشانة آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد ، اما امید به رهایی را از دست نخواهید داد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید