لوک اویتنهاو می گوید :

آپارتمان : دوستان خوب داشتن

آپارتمان زیبا : احتیاط شما را بسوی رستگاری هدایت خواهد کرد

آپارتمان کوچک : تلاشهای شما بیهوده خواهند بود

آپارتمان اجاره کردن : یک اتفاق ناخوشایند خواهد افتاد

بازدید کردن آپارتمان : تحولاتی خواهید داشت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

در یک آپارتمان هستید : مراقب رقیب باشید

مالک یک آپارتمان هستید : مشاجره در فامیل

تنها در یک آپارتمان هستید : تنهایی و ناکامی

با شخص دیگری در آپارتمان هستید : آسایش در عشق

در یک آپارتمان خود را پنهان میکنید : به شما هدایای پرارزشی خواهند داد .

خواب آپارتمان یک شخص دیگر : دردسر و مشکل به شما نزدیک میشود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید