لوک اویتنهاو می گوید :

آژیر : خطر خبرهایی خوب خواهید شنید

آنلی بیتون می‌گوید :

شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانة آن است که بر سر تصاحب چیزی ، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد .

اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که از همسر خود جدا خواهد شد .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن آژیر خطر ، به معنی غم ، غصه و بیچارگی می‌باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید