لوک اویتنهاو می گوید :

آکواریوم : غم وغصه ، بزودی با مشکلاتی مواجه خواهید شد

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آکواریوم در خواب ، به معنی ناراحتی و دردسر می‌باشد . اگر ماهی یا جانور خزنده‌ای را که در آکواریوم دیدید ، معنی آن این است که شانس بسیار بزرگی به شما روی کرده است . اگر خودتان را دیدید که در آکواریوم مشغول شنا هستید ، علامت آن است که خطری بسیار خطرناک شما را تهدید می‌نماید

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید