اگر بیند آیة الکرسی ( آیه 255 سوره بقره ) را خواند ، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درویش بود . توانگر شود و اگر بیمار بود ، شفا یابد . اگر غمگین است شادمان شود ، اگر بنده بود آزاد گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

خواندن آیه الکرسی در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید