درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

آینده خود را درخواب می بینید : فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید .

آینده شما خوب نیست : شادی

آینده فرزندانتان : خوشبختی

آینده نگری

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید ، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونی شما تغییر و تحولات وسیعی به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادی را تحمل خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید