محمد بن سیرین گوید :

آیینه در خواب جاه و ولایت بود . اگر بیند که آیینه به کسی داد ، دلیل کند ه مال و متاع خویش پیش کسی نهد . اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می کرد ، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند ، زیرا که معبران آیینه سیمین رامکروه بینند و دانند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر مردمی در آیینه آهنین همی نگرد ، دلیل بود که اگر زن وی حامله بود ، پسر آورد که به همه چیزها مانند پدر بود . اگر زن بیند که در آیینه می نگریست و آبستن بود ، دلیل که دختری آورد که به همه چیزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد ، دلیل است شوهر او را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهری دیگر کند . اگر پسر بیند که در آیینه نظر می کرد ، دلیل است او را برادری آید و اگر دختری نگاه کند ، وی را خواهر آید و اگر پادشاه یا عاملی نکاه کند ، معزول شود و ولایت از دست او برود و کسی دیگر به جای او نشیند .

جابر مغربی گوید :

روی نیکو در خواب ، اگر در آیینه دید ، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد ، تاویل نیک و بدهر چه دیده باشد به ایینه باز گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن آیینه به خواب شش وجه بود .

اول : زن ،

دوم : پسر ،

سوم : جاه و فرمان ،

چهارم : یار و دوست ،

پنجم : شریک ،

ششم : کار روشن .

اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند ، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد

اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود .

اگر بیند که مردی مجهول آیینه بدو داد و در وی نگریست ، دلیل کند که به دیدن دوست غائب ، شادمان شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

آئینه : خبرهای ناخوشایند ، اتفاقات شوم

شکستن آثینه : با امیدهای خود خداحافظی کنید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است . نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند . اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد . اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود . اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد . چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند . عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند . پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است . امام صادق _ ع _ می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می نگرید ، نشانة آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد .

2ـ دیدن آینة شکسته در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است .

3ـ دیدن دیگران در آینه ، نشانة آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت .

4ـ دیدن حیوانات در آینه ، نشانة نومید شدن و زیان مالی است .

5ـ اگر دختری ببیند آینه ای را می شکند ، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانة ناموفق .

6ـ اگر دختری در خواب چهرة رنگ پریدة نامزد خود را در آینه ببیند ، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید . یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد . اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانة آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید .

7-اگر زنی یک آینه در خواب ببیند ، نشانة آن است که بزودی با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد .

اچ میلر می‌گوید :

دیدن آیینه در خواب ، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است . اگر دیدید که آیینه‌ی روربروی شما بسیار مات و کدر است ، دلیل آن است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض می‌کنید . اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را می‌دهید ، بدانید که کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما می‌باشد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آینده کوچک : خیانت

یک زن خود را در آینه نگاه می کنید : دوستان او را فریب می دهند .

یک مرد خود را در آینه نگاه می کند : باید در کار دقت بیشتری داشته باشد .

یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می کند : پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد .

یک دختر جوان خود را در آینه نگاه میکند : بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد .

یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می کند : او به شوهرش وفادار نخواهد بود .

یک عاشق خود را در آینه نگاه می کند : کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست .

آینه می شکند : اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید