حضرت دانیال گوید :

ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود . اول : ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده ، و هر یک تعبیر بخصوص است . اگر کسی خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید ، دلیل که خدای عزوجل وی را علم و حکمت ارزانی دارد و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد . اگر بیند که در زیر ابر زرد بود ، دلیل که بیمار شود و بعضی ازمعبران گفته اند : زنی خواهد و از وی رنج و غم و اندوه کشد . اگر بیند که در زیر ابر سرخ بود ، دلیل که بر محنت و بلاگرفتار شود ، زیرا که خدای غزوجل به هر قومی که عذاب فرستادی ، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شدی . اگر بیند که بر فزار ابر سبز ، راست بایستد ، دلیل که به قدر آن ، فرمانروائی یابد . اگر بیند که ابر بر سر وی می گذشت ، دلیل که او را با کسی نیکو جاه و نیکو عهد ، صحبت افتد و مرادش از وی حاصل شود .

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند که ابر را درهوا همی راند ، دلیل کند که او را با علما و حکما صحبت افتد . اگر این خواب را پادشاه بیند ، دلیل که در ولایت خویش ، رسولان و صاحب خیران فرستد ، اگر بیند که ابر رااز هوا بگرفت و به زمین آورد ، دلیل است کارش نیکو شود و بزرگی یابد و علم حاصل کند . اگر بیند که ابر بر سر وی سایه همی کرد ، دلیل که در آن سال خیر و نعمت بسیار یابد . اگر بیند که از ابر ، جامه در دوخته بود و پوشیده بود ، دلیل کند که چندان علم حاصل کند که کس را نبود . اگر بیند که ابر همه جهان بپوشید و هیچ باران نبود ، دلیل بد بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که ابر را جمع کرد یابرداشت و بخورد ، دلیل است که میان حکیمان ممتاز شود و در دانش یگانه گردد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که ابر را می خورد ، دلیل است معیشت او از حکمت بود . اگر بیند که ابر سیاه بر فراز موضع و جائی گسترده بود ، دلیل بر خشم و عذاب حق تعالی بود در آن دیار . پس هر چه آن ابر را نزدیکتر بیند ، عذاب حق تعالی نزدیکتر بود . اگر با ابر باران بیند ، دلیل بر رحمت و خیرات کند . اگر بیند که از ابر باران همی خورد ، دلیل است که به قدر آن وی را رحمت و نیکوئی رسد . اگر با ابر باران و رعد سخت بود ، دلیل بر ترس از ادعای پدر و مادر یا از ادعای مسلمانان بود . اگر بارعد و برق بیند ، این عذاب ها سخت تر بود ، اگر با برق صاعقه بیند ، عذاب سخت تر بود . اگر بیند که در خانه وی جایگاه نشستن ابر گسترده شده است ، دلیل که فرزند و اهل بیتش را حکمت و دانش بود بر قدر و تنگی و تاریکی .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود .

اول : حکمت ،

دوم : ریاست ،

سوم : پادشاهی ،

چهارم : رحمت ،

پنجم : پرهیزکاری

، ششم : عذاب

، هفتم : قحطی ،

هشتم : بلا ،

نهم : فتنه .

اسماعیل بن اشعث گوید :

ابر سیاه به خواب ، دلیل بیم و ترس و سختی بود و ابر باران برکت و خیر و فراخی بود و نیز غم و اندوه بود . و اما آن ابر که از کنار دریا آرند ، که به تازی آن را سفیح خوانند ، دیدن وی در خواب غنیمت بود بر قدر آن چه دیده بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است . اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد ، یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می شود . از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است . ابر سفید ، سیاه ، زرد ، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، یعنی ابری که باران ندارد . اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید بارنده ببیند بسیار خوب است و خبردهنده خیر و برکت است یا علم و دانش فرا می گیرد . ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می گیرد که آن زن به او رنج و بلا می رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوی زنی به او زیان می رسد . ابر سرخ مصیبت و بلا است . ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است . ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است . ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد . چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید . ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است ، علامت آن است که به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید ، خورشید پرتوافشانی می کند ، علامت آن است که پس از کشیدن سختیها به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می درخشند ، نشانة آن است که لذتهایی زودگذر و پیشرفتی اندک نصیب شما خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید