آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانة کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است .

2ـ دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان یا نزدیکان شما را تهدید می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید