لیلا برایت می‌گوید :

دیدن یا استفاده کردن اتو در خواب ، نشانه‌ی به پیروزی رسیدن در کارها است . اگر در خواب دیدید لباسی را سوزانیده‌اید ، به این معنا است که موقعیت خوبی برای آرامش روحیتان پیش می‌آید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید لباسی اتو می کنید ، نشانة آن است که اوضاع کار و روابط خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود .

2ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی اتو می زند و ناگاه دست خود را با اتو می سوزانید ، علامت آن است که آرامش او را ، بیماری یا حسادت برهم خواهد زد .

3ـ اگر خواب ببینید با اتو لباسی سوزانده اید ، نشانة آن است که رقیبی باعث نگرانی خود و سوءظن شما خواهد شد .

4ـ اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بیاید ، نشانة آن است که در خانوادة خود ، با کمبود محبت روبرو خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید