آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن اثاث منزل در خواب ، نشانگر اتفاقات ناخوشایند است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

اثاثیه زیبا : درآمد مالی شما کافی خواهد بود .

اثاثیه معمولی : شما به طبقه متوسط تعلق دارید .

یک زن ثروتمند اثاثیه زیبا دارد : او مرتکب دیوانگی خواهد شد .

یک شخص از طبقه متوسط خواب اثاثیه زیبا ببیند : شانس بزرگ در عشق .

یک کارمند دفتری خواب اثاثیه منزل ببیند : موفقیت مالی .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید