مهمترین بخش نمادین این خواب می گوید ممکن است در رابطه بابچه‌دار شدن ترس و وحشت شدیدی را تجربه‌می‌کنید و یا سخت در انتظار آن هستید . گفته‌می‌شد که اجاق یا فر گرم به منزله باروری ، مثمرثمر بودن و یا مثبت اندیشی است ، در حالی‌که اجاق سرد و خاموش تعبیری برعکس دارد . اگرچه ، اجاق و فر در کل نمایانگر خانه‌داری وپخت و پز نیز هستند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن اجاق گاز در خواب ، نشانة آن است که با پادرمیانی شما ، اختلاف و اندوه از بین می رود .

2ـ اگر دختری خواب ببیند روی اجاق گاز غذا می پزد ، نشانة آن است که با سپاسگذاری و قدردانی افراطی خود ، دوست صمیمی خود را از دست می دهد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید