لوک اویتنهاو می گوید :

اجداد : زیان و ضررهای ناخواسته

مضطرب : ممکن است که شانس خوبی در کارها داشته باشید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما پدربزرگ یا مادر بزرگ هستید : آرزوهایتان برآورده میشوند .

با پدر بزرگ یا مادر بزرگ صحبت میکنید : 1- ارث 2- مرگ ناگهانی

بچه های کوچک به همراهی پدر یا مادر بزرگشان شما در سلامتی کامل خواهید بود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید