لیلا برایت می‌گوید :

احساس نیاز در خواب ، نشانه‌ی پند و اندرز است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما محتاج هستید : بدبختی

شما احتیاج به دکتر دارید : پول به دستتان میرسد .

احتیاج به پرستار دارید : کارهای سودمند .

احتیاج به خدمتکار دارید : کارهایتان با مخالفت دیگران مواجه خواهند شد .

محتاج به عشق هستید : یک شراکت از هم پاشیده میشود .

احتیاج به یک دوست دارید : خوشبختی

دیگران احتیاج دارند : کارهای سودمند در انتظارتان است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید