آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دختری در خواب دید که همراه با غذای خود ادویه می‌خورد ، به معنای آن است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد . دیدن ادویه در خواب ، به معنای آن است که در راه رسیدن به لذت‌های مادی ، از شهرت شما کم می‌شود .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب دیدید که ادویه می‌خورید ، نشانه‌ی آن است که در کارها موفق می‌شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید