درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک ارابه : شانس بشما نزدیک میشود .

یک ارابه میرانید : یک ضرر مالی

یک ارابه با بار سنگین : یک شانس غیره منتظره .

یک ارابه به در خانه شما میرسد : خوشبختی استثنایی

بهمراهی شخصی که دوست دارید سوار ارابه هستید : شانس خارق العاده خواهد بود .

با خانواده در ارابه هستید : از فامیل دور به شما ارث میرسد .

سوار یک ارابه علوفه هستید : بی احترامی و ناکامی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید