لیلا برایت می‌گوید :

دیدن ارتش در خواب ، نشانه‌ی نگرانی شما می‌باشد . برای زن‌ها علاقه داشتن به روابط جنسی است . ارتش در حال جنگ ، بیانگر ثروت بزرگ می‌باشد و رژه ارتش ، معنایش موفقیت در مسائل مالی می‌باشد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک ارتش : نزاع درخانواده

ارتشهای متعدد از کشورهای مختلف : پول وشادی

ارتش کشور خودتان : سودهای کوچک مالی

یک ارتش در حال جنگ : خیانت و رنج

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید