آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید به مقامی والا ارتقاء می یابید ، علامت آن است که با مطالعه و دقت در کارها به پیشرفت و ثروت دست خواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید به سمت آسمان صعود می کنید ، علامت آن است که به ثروتی دست خواهید یافت ، اما باید برای حفظ و نگهداری ثروت خود بشتر بکوشید .

هانس کورت می‌گوید :

اگر در خواب به مقام بالاتری ارتقاء پیدا کردید ، نشانه‌ی دقت در کارها و پیشرفت در زندگی می‌باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید