محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند که ارزیر بسیار به دست داشت ، دلیل که بر قدر آن ، وی را چیزی از متاع دنیا حاصل گردد . اگر بیند کاسه و طبق و مانند این داشت و دانست که ملک اوست ، دلیل که قدر آن ، وی را خدمتکار و چاکر بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که ارزیر همی گداخت ، دلیل بود که در زبان مردم افتد به بدی .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ارزیر در خواب سه وجه بود .

اول : منفعت ،

دوم : خدمتکار ،

سوم : متاع خانه .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید