محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند که با اره درختی برید ، دلیل است که از صحبت مردی که تعلق بدان درخت دارد ، مفارقت جوید و او را بیازارد . و تاویل هر درختی در حرف ( دال ) بیان نمائیم . اگر بیند که فرزند یا برادر یا خواهر خویش را با اره به دو پاره ببرید ، دلیل است که مانند این ، وی را فرزندی دیگر بیابد ، یا بردار یا خواهر .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید که اره فرا گرفت یا بخرید یا شخصی بدو داد ، دلیل است که اگر پسردارد ، وی را پسری دیگر آید ، و اگر دختر دارد ، وی را دختری دیگر آید ، و اگر فرزند ندارد ، چهارپای دارد . دلیل است که چهارپائی مثل آن نصیب گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اره درخواب دیدن بر سه وجه بود .

اول : فرزند ،

دوم : خواهر ،

سوم : انباز ( شریک ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی برد و کاری انجام نمی دهد نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیانا این زیاده خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز دارد ، اما اگر اره به دست داشت و در خواب دید که درختی را قطع می کند گویای آن است که از صاحب آن درخت یا چوب و تخته دور می شود و بین آن ها مفارقت اتفاق می افتد . اره بیشتر نشان تعداد است و زیاده خواهی وهمه چیز را برای خود خواستن و در خواب این صفات به صورت اره نمودار می شوند . چنان چه در خواب دیدید که اره ای از دکان خریدید یا از جائی برداشتید و یا کسی به شما اره ای بخشید چنان چه کودک باشید صاحب خواهر و برادر می شوید و چنان چه متاهل باشید خداوند دختری یا پسری به شما عنایت می فرماید . اگر اره را به دست یا پای خود کشیدید بی آن که بریده شود و از جای آن خون بیاید گویای آن است که کاری زیان بخش انجام می دهید که زیان آن متوجه خودتان خواهد شد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید با ارة دستی چوبی را اره می کنید ، علامت آن است که زندگی خانوادگی شما لبریز از فعالیت و شور و شوق خواهد بود .

2ـ دیدن اره های بزرگ که با نیروی برق کار می کنند ، علامت آن است که پذیرفتن وظیفه ای بزرگ ، باعث تحول و دگرگونی در زندگی شما خواهد شد . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که نصایح او مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت .

3ـ دیدن ارة فرسوده که دندانه هایش شکسته است ، علامت آن است که با حوادثی نامساعد روبرو خواهید شد و در زندگانی طعم شکست را خواهید چشید .

4ـ گم کردن اره در خواب ، علامت آن است که دست به کارهایی می زنید که برایتان مصیبت و بدبختی به همراه می آورد .

5ـ شنیدن صدای اره کردن در خواب ، نشانة رسیدن به سعادت و خوشبختی است .

6ـ پیدا کردن اره ای مستعمل در خواب ، نشانة آن است که کارها نتایجی نامطلوب به همراه خواهند داشت .

7ـ اگر خواب ببینید اره ای را روی شانة خود حمل می کنید ، علامت آن است که مسئولیتهایی بزرگ و پر منفعت به عهده خواهید گرفت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید