آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای ارکستر هستید و مشغل نواختن ساز ، نشانة آن است که نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمیهایی دلپذیر در زندگی خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید به آهنگی که ارکستر می نوازد گوش سپرده اید ، نشانة‌آن است که با کسب دانشهای بشری هر دم صاحب شخصیتی قوی تر خواهید شد ، و لطف و محبتی فراوان به سوی شما سرازیر خواهد شد .

لیلا برایت می‌گوید :

ارکستر را در خواب دیدن ، علامت آن است که در جشن بزرگی شرکت می‌کنید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک ارکستر : شانس نزد شما می آید .

به یک ارکستر گوش می کنید : یک موفقیت بزرگ در انتظار شماست

یک ارکستردر حال نواختن موسیقی : ناکامی و ناراحتی

صدای یک ارکستر را از دورمی شنوید : یکی از اعضا فامیل را از دست میدهید .

به اتفاق خانواده به ارکستر گوش میکنید : مقدار کمی پول به دستتان می آید .

یک رهبر ارکستر : خوشبختی در خانواده

یکی از آشتایان شما رهبر ارکستر است : کارهای شما پیشرفت میکنند

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید