آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب صدای ارگ را از کلیسا بشنوید ، علامت آن است که افراد خانواده از یکدیگر جدا خواهند شد .

2ـ اگر خواب ببینیدبا ارگ آهنگ دلپذیری را می نوازید ، علامت آن است که از آسایش دنیوی بهرمند می گردید و امتیازات اجتماعی زیادی به دست می آورید .

3ـ آواز محزونی که به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانة از دست دادن دوست یا مقامی است و همچنین حکایت از وظایفی خسته کننده دارد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ارگ بسازید ، نشانه‌ی آن است که خبرهای خوشی در انتظار شما می‌باشد . اگر در خواب ارگ بنوازید ، احتمالا مشکلاتی برایتان پیش خواهد آمد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

ارگ یک کلیسا : دوستان سعی دارند به شما کمک کنند .

شما ارگ می فروشید : تجربه های تلخی در انتظار شماست

ارگ می زنید : از نزدیکانتان کسی را از دست میدهید .

صدای ارگ را می شنوید : بستگان به خانه شما می آیند

شما در کلسیا ارگ می نوازید : اضطراب

صدای بلند و نا خوشایند یک ارگ : نفاق در خانه شما نفوذ کرده است .

صدای یک ارگ در مراسم تدفین : شانس .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید