لوک اویتنهاو می گوید :

ازدواج -عروسی : رسیدن به هدف

ازدواج کردن : سود ، خوشبختی ، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشد

دیدن شوهر : امیدهای واهی

دیدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند زن خواست ، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود ، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید ، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود . اگر بیند با آن زن جمع نشد ، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود . اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد ، دلیل که مال زن نقصان شود ، یا حال وی متغیر شود . اگر بیند زن خواست ، لکن زن را ندید و نامش ندانست ، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد . اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد ، دلیل که آن زن بمرد . اگر آن زن معروف بود ، دلیل بر نقصان مال زن کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید . دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال . اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت ، بیم مرگ است او را و بعضی گویند : شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد ، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر اور سد . اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد ، آن چه گفتم کمتر بود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد ، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند . اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد ، دلیل که مالی حرام بدست آورد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است .

اول : بزرگی و مقام ،

دوم : زیادتی مال ،

سوم : سرحالی وآسایش ،

چهارم : خرمی و شادی .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می کند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می کند نشانة آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می سازد .

2ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

3ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانة آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .

4ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید ، نشانة آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد علاقة‌خود لذت زیادی خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یکی از اعضای خانوادة خود رنج خواهید کشید .

6ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی کند ، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد ، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد ، شوهر کردن در خواب ، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن ، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب اردواج : ایام خوش در پیش است .

در یک ازدواج شرکت می کنید : منفعتهای بزرگ مالی

ازدواج یکی از اعضاء فامیل : خصومت در خانواده

یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند : سود

ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ

ازدواج یک برادر : پول

ازدواج یک دختر باکره : احترام

ازدواج پسرتان : پول به دستتان میرسد .

ازدواج دخترتان : ثروت

در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید : پول زیادی بدست میاورید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید