درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

از دست دادن چیزی در خواب : مشکلات فراوان در آیندة نزدیک

دوست پسرتان را از دست می دهید : خجالت و اندوه

دوست دخترتان را از دست میدهید : از کارهای دیوانه وار خود رنج خواهید برد .

زنتان را از دست می دهید : مراقب رقیب باشید .

شوهرتان را از دست می دهید : وسوسه و فریب

فرزند خود را از دست می دهید : نگرانی در خانه

رفاقت دوستان خود را از دست میدهید : یک تغییر مهم در امور عشقی تشکیلات و کارتان را از دست میدهید : ناکام و شرمنده خواهید شد .

مسکن خود را از دست میدهید : در امور مالی بیشتر دقت و احتیاط کنید .

خون ازدست میدهید : به یک کمک مالی احتیاح پیدا خواهید کرد .

یکی از اعضای صورت خود را از دست میدهید : دردسر و گرفتاری .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید