آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید اسیر شده اید ، نشانة آن است که احتمالا درگیر خیانتی خواهید شد ، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید ، بدبخت و نومید می شوید . اگر در خواب ببینید کسی زندانی شده است ، نشانه‌ی آن است که شغلی در سطح پایین به دست می‌آوردید . اگر زنی در خواب خود را زندانی و اسیر ببیند ، علامت آن است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران ، دچار حسادت می‌شود و مورد سرزنش قرار می‌گیرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید