آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می کند ، نشانة آن است که به جنس مخالفی دل داده است ، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .

2ـ اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می کند ، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد . و اگر مردی در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند ، به این معناست که مورد بی وفایی خواهد شد . بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه کاری انجام شود .

3ـ اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید ، نشانة آن است که باید از دوستان شرور دوری کنید ، این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد .

4ـ اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکی شما هستند .

5ـ اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می کند ، نشانة آن است که از پیمانهای قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است .

6ـ اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .

7ـ استحمام با آب گرم معمولا نشانة آن است که وقایع بدی در انتظار شماست .

8ـ استحمام با آب سرد و پاکیزه نشانة آن است که در مدتی طولانی سلامت خواهید بود . و با شادمانی زندگی خواهید کرد .

9ـ آب تنی و شستشو در آب دریا ، نشانة آن است که بعد از کسب دانش ، شغلی مورد علاقه به دست خواهید آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید