محمدبن سیرین گوید :

استخوان در خواب ، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند . اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود ، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد . اگر بیند که بی گوشت بود ، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد . اگر بیند که او به کسی استخوان داد ، دلیل که از او بدان کس خیر رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند کمه استخوان کسی را که شکسته بود می بست ، دلیل کند که بزرگی و صنعتهای گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضی از معبران گفته اند : کار بینوائی از او به نوا گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود .

اول : امل و آرزو ،

دوم : خویشاوندان ،

سوم : فرزند ،

چهارم : قیم خانه و سرپرست ،

پنجم : مال و ثروت ،

ششم : برادران ،

هفتم : دوست وشریک بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان . معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالبا آن را ( مال ) تعبیر کرده اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است . به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان های محکم تر مجسم می شود . ( نفایس الفنون ) استخوان را ( مال حرام ) دانسته و ابن سیرین فقط مال شناخته لیکن مجموعا معاش آدمی در خواب به صورت استخوان ظاهر می شود . یافتن استخوان به دست آوردن مال است . بخصوص اگر گوشی به آن چسبیده باشد . اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می گوید بوسیله کسی پولی به دست می آورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می افتد . داشتن استخوان در جیب ، تامین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می شود . بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر . دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما . اگر شما به کسی استخوان می دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می شود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است . چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می آید که منع خیر می کنید . نه سودی به شما می رسد و نه راضی می شوید که دیگران از آن بهره مند شوند . اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می گوید از طریق غیر مجاز نفعی می برید که بعد ها و جدانتان احساس ناراحتی می کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می کنید . حالا اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می آید . اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می شود ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالا گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده اید برای شما حادثه ای پیش می آید که صرفا مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری به خرج دهید میتوانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید . بستن استخوان دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام می گیرد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید استخوانهایتان از زیر پوست بدن تان بیرون زده است ، نشانة آن است که کسی قصد دارد شما را به خیانت وادار کند .

2ـ دیدن تپه ای از استخوان در خواب ، نشانة آثار قحطی و آلودگی است .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن استخوان در خواب ، نشانه‌ی انجام دادن کارهای زیاد است . اگر در خواب ببینید که جلوی سگی استخوان می‌اندازید ، نشانه‌ی آن است که دیگران محبت‌های شما را نادیده می‌گیرند . اگر در خواب استخوان یک مرده را ببینید ، بیانگر نیاز شدید شما به چیزی است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

استخوانهای بیرون کشیده شده از گوشت : بدبختی

اسکلت یک مرده : از روی یک وصیت نامه به شما پول میرسد .

اسکلت یک زن : مرگ یک بچه

استخوانهای حیوانات وحشی : اقدامات شما بیهوده خواهند بود .

استخوانهای یک مرده : نگرانی و غم

استخوان ماهی : بیماری نزدیک است

استخوان نهنگ : شما گرایش به خود پسندی دارید .

حیوانات درحال جویدن استخوان : تباهی کامل

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید