محمدبن سیرین گوید :

چون استر یا درخواب بیند ، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود ، نیک بود . اگر بیند بر استری بی زین نشسته بود و ندانست که استر از آن کیست ، دلیل که به سفر رود . اگر بر استر خویش نشسته بود ، چون سفر کند با سود و منفعت آید . اگر بیند بر استر زین یا پالان یا عماری نهاده است ، دلیل که زن او نازائیده بود ، خاصه که داند استر ملک او بود ، یا شخصی بر او بخشیده بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند بر استر ماده سیاه نشسته بود وبلند بالا بود ، دلیل که زنی خواهد که خداوند حرمت بود . اگر استر را به گونه سفید بیند ، آن زن که خواهد با جمال و خوبروی بود . اگر استر به گونه سبز دید ، دلیل آن که زن دیندار و پرهیزکار بود . اگر استر به گونه سرخ بیند ، دلیل که آن زن مطرب و معاشر دوست بود . اگر استر به گونه زرد یا اشقر بیند ، دلیل که آن زن بیمار شود و زرد روی بود . اگر استر برهنه و رام کرده بیند ، دلیل کند بر مردی ضعیف .

جابر مغربی گوید :

استر ماده در خواب مولازاده بود . اگر استرنر بود سفر بود و بعضی از استادان این صناعت گفته اند : استر نر مرد بود و استر ماده ، زن . اگر بیند از کسی استر ماده بخرید ، دلیل که از کسی کنیزک بخرد . اگر بیند که استر ماده بفروخت ، دلیل که کنیزک بفروشد یا از کنیزک جدا شود . اگر دید که بر استر ماده نشسته بود ، دلیل که زنی کند که هرگز وی را فرزند نیاید . اگر بیند که بر استر نر نشسته بود ، دلیل که عمر وی دراز بود و مرداش حاصل شود . اگر بیند استر از پس وی می دوید ، دلیل که وی را غمی رسد .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر دید استر نوحه همی کرد ، دلیل نماید بر زیادی مال از جهت زنان . اگر دیداستر با وی سخن گفت ، دلیل که کار عجب وی را پیش آید و مردمان را زا آن شگفت آید ، اگر دید استری را بکشت ، دلیل که مال یابد ، اگر دید وی بمرد یا ضایع شد . دلیل است که از کنیزک جدا شود . اگر استر نر بود ، نشانه صحبت مردی بود و بدانکه گوشت و پوست استر مال بود و بعضی از معبران گفته اند : گوشت استر بیماری بود . اگر دید شیر استر همی خورد ، دلیل بود بر دشواری و ترس و بیم وی به قدر شیر که خورد بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن استر بر پنج وجه بود .

اول : سفر باشد ،

دوم : زندگانی دراز ،

سوم : ظفر بود بر دشمن ،

چهارم : جمال و آرایش ،

پنجم : مرد احمق بود .

استر ماده زن نازائیده بود واستر کرده منفعت و یافتن مراد بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

استر یا قاطر را معبران به چیزهای مختلف تعبیر کرده اند . مولف نفایس الفنون سوار بودن بر استر را نشان عمر دراز دانسته ولی چند معبر دیگر استر را در خواب زن دانسته اند . بخصوص استر ماده را . اگر ببینید که سوار استری هستید که زین و پالان و دهنه دارد زندگی شما در خانواده روال مطلوبی می گیرد و اگر ازدواج نکرده اید ازدواج می کنید و چنان چه ازدواج کرده اید و با همسر خود اختلاف دارید رفع کدورت می شود و صلح و دوستی جای آن را می گیرد . مرد مجرد جوان اگر خود را در خواب سوار بر استر ببیند بزودی ازدواج می کند و اگر دختر جوانی ببیند که روی استری با زین و پالان نشسته بزودی خوستگاری پیدا می کند و به خانه بخت می رود . گوشت استر مال زن است . خوردن گوشت قاطر خوردن مال زن است . یافتن یک استر مجهول در بیابان گویای آن است که در آینده با زنی آشنا می شوید و چنان چه جوان باشید این می تواند موید یک عشق و ازدواج باشد . شیر استر غم و رنج و اندوه است و در خواب خوردن شیر قاطر نیکو نیست . ابن سیرین نوشته اگر بر استری سوار هستید که مشاهده می کنید آن استر بد خو و سر کش است نشان آن است که خودتان رفتاری ناپسند دارید و باید در اصلاح خویش بکوشید . استر سیاه زن خوب روی بلند بالا است . استر زرد بیماری و ابتلا است که بیشتر متوجه زن خانه می شود . اگر در خواب دیدید که با استری حرف می زنید نشان آن است که عملی غیر معمول انجام می دهید که موجب حیرت و اعجاب دیگران می شود .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن لگد زدن استر به او مال یابد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید