بدان که استغفار کردن استغفرالله بود به معنی آمرزش خواست از خدای عزوجل .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که در خواب استغفار می کرد ، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانی دارد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

استغفار کردن درخواب چهار وجه بود .

اول : مال ،

دوم : فرزند ،

سوم : آمرزش از حق تعالی ،

چهارم : توبه کردن از گناهان .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید