حضرت دانیال گوید :

اگر کسی درخواب بیند قی کرد و آسان برمی آمد ، دلیل که از معصیت توبه کند . اگر قی نتوانست کرد ، دلیل که زیانی به وی رسد و بعضی می گویند ، دلیل معصیت است و زیان مال باشد .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند قی کرد و خون برآمد ، دلیل زیان است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن قی کردن در خواب بر شش و جه است .

اول : توبه کردن .

دوم : پشیمانی .

سوم : مضرت ( آسیب وزیان ) ،

چهارم : فرج ونجات از غم .

پنجم : امانت باز دادن .

ششم : گشایش کارهای بسته .

اگر بیند قی کرد و همچنان خورد ، دلیل که چیزی به کسی بخشیده باشد و بازستاند .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن استفراغ در خواب ، نشانه‌ی آن است که شانس به شما رو می‌کند .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب استفراغ : حوادث مهم در پیش است

فقیران خواب استفراغ خون بییند : پول

ثروتمندان خواب استفراغ خون ببیند : از یک زخم رنج خواهید برد .

خوراکیها را استفراغ میکنید : شهرت شما رو به تیرگی می رود .

دیگران استفراغ میکنند : از یک شخص سوم تقاضای ازدواج خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید