منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در زندگی امروز ما استوانه فقط می تواند ستون های استوانه ای باشد که اینجا و آنجا می بینیم و این چنین استوانه ای در خواب به جفت تعبیر می شود . برای مرد ، زن و برای زن مرد . معبران نوشته اند استوانه در خواب زنی است محکم و استوار که می توانید بر آن تکیه کنید . برای زن نیز این حکم صادق است و چنانچه زنی استوانه و ستونی استوانه ای در خواب ببیند گویای آن است که مردی با قدرت و شخصیت در زندگی او شکل می گیرد و ظاهر می شود . اگر پشت به استوانه داده و تکیه کرده اید زنی قدرتمند از شما حمایت می کند یا به شما چشم دارد که می توانید به او متکی باشید . برای زنان همین حکم جاری است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید