درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب خط استوا : زندگی شما دوباره خوش و خرم خواهد شد .

از خط استوا با یک کشتی عبور می کنید : زندگی جدیدی را شروع خواهید کرد .

دیگران از استوا عبور می کنند : رقبا و دشمنان بسیارند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید