ابراهیم کرمانی گوید :

اسطرلاب در خواب به تاویل ، اصحاب سلطان بود و مهتر بزرگ ، اگر بیند که اسطرلاب داشت یا از کسی بخرد یا کسی بدو داد ، دلیل که از اصحاب سلطان گردد و مهتر قومی . اگر بیند که اسطرلاب او ضایع گردید یا بشکست ، دلیل کند که جاه و منزلتش نقصان یابد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند در اسطرلاب به آفتاب نگاه می کرد ، دلیل است به شغل سلطان یا به شغل امیران وی مشغول شود و از ایشان خیر و منفعت بیند و بعضی از معبران گفته اند : اسطرلاب در خواب مردی بود که وی را اثباتی نباشد و بر کارها پاینده بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید