لیلا برایت می‌گوید :

دیدن اسقف کلیسا در خواب ، نشانگر غم و اندوه است . اگر در خواب ببینید که با یک اسقف کلیسا دعوا می‌گیرید ، علامت آن است که شما دشمن دارید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک اسقف : یک اختلاف با ماموران قضایی خواهید داشت .

با یک اسقف صحبت می کنید : کارهایتان بسیار رضایت بخش خواهد شد .

تعداد زیادی مرد روحانی در اطراف یک اسقف : یک دوره ناخوشی در پیش است .

خواب لباسهای اسقف : یک دوست نادرست خیلی به شما نزدیک است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید