منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید . چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری هراس دارید . اسفند را در بیداری برای دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش می افکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعی روح ماست در مقابل حوادث بیم آور آینده و به هیچوجه بد نیست .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید