محمد بن سیرین گوید :

اشترمرغ در خواب مرد بیابانی بود . اگر اشترمرغ ماده بود زن بیابانی بود . اگر بیند اشترمرغ ماده گرفت ، یا کسی بدو داد ، دلیل که زنی بدین صفت که گفتم بخواهد یاکنیزک بخرد . اگر بیند بر اشترمرغ نشسته بود ، دلیل که به سفر بیابان رود و بعضی از معبران گفته اند که بر مردی بیابان نشین غالب شود و به کاری بزرگ رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند اشترمرغ رابکشت ، دلیل که بر مردی بیابانی دست یابد و او را قهر کند . اگر بیند در خانه اشترمرغ با پر یا استخوان او داشت ، دلیل که از مردی بیابانی او را مالی حاصل شود . اگردید که بچه اشترمرغ داشت ، دلیل که فرزند مرد بیابانی او را حاصل شود .

جابر مغربی گوید :

اگر دید بااشتر مرغ بنشست و آن اشترمرغ او رامطیع بود و او را در هوا برد و دیگر باره از هوابه زمین آمد ، دلیل که با مردی بیابان به سفر رود و بازآید با سود بسیار . اگر به خلاف این بیند بد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید