آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دختری در خواب نامزدش را ببیند که مشتاقانه منتظر دیدار او است ، نشانه‌ی شنیدن اخبار خوشایند و پذیرفتن پیشنهادی است که سال‌ها منتظرش بود .

اگر در خواب خود را مشتاق دیدار کسی ببینید به معنای آن است که خبرهایی خوب از دوستانتان خواهید شنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید